O nas / About us

noiilogoMigracja to nie zbrodnia” jest niezależną od grantów, samorządną grupą oddolną związaną z kolektywem Syrena, w której skład wchodzą osoby z bezpośrednim doświadczeniem imigracji/emigracji i te, które po prostu chcą przełamać narzuconą nam izolację między grupami etnicznymi i społecznymi.

Wiemy że dzisiejsze formy zarządzania imigracją w postaci obowiązku pozwoleń na pobyt, delegalizacji ludzi, żonglowania kategoriami (uchodźczyni/migrant ekonomiczny/pełnoprawny obywatel), rasizmu, nacjonalizmu, granic, obozów zamkniętych, deportacji, straży granicznej i frontexu, spełniają istotną funkcję w gospodarce kapitalistycznej. Idą bowiem w parze ze sztucznym zadłużeniem, wsparciem dyktatur i ekonomicznym zamordyzmem w krajach peryferyjnych, zaś w unii europejskiej zaniżają płace, poszerzają rozpiętości ekonomiczne i rozwarstwienie klasowe, zapewniają stałe zyski dla biznesu i dzielą świat pracy według bezpiecznej dla elit linii rasy. Zarządzanie imigracją to w istocie zarządzanie “obcą siłą roboczą” zgodnie z zapotrzebowaniem na tanie ręce do pracy.

Nasza strategia opiera się na zbudowaniu całkiem innych więzi społecznych, opartych na pomocy wzajemnej i braku hierarchii. A nasz cel? Wcielamy go w życie co dzień, organizując się w walce o godną płacę i dach nad głową, wbrew proponowanej nam nędzy według zasady “dziel i rządź”.

Obecnie, naszym celem jest wydanie książki naszej koleżanki, uchodźczyni i członkini tej grupy, Ekateriny Lemondżawy. Jeśli chcesz, żeby w Polsce ukazała się pierwsza książka o warunkach i strajkach w więzieniach dla imigrantów, wesprzyj nas finansowo!

Zbieramy świadectwa osób z doświadczeniem imigracji/emigracji. Byłaś/eś przetrzymywana w jednym z obozów zamkniętych na terenie Polski? Pracowałaś w warunkach uwłaczających godności w Polsce/Anglii itp. i zdecydowałaś/eś się walczyć o swoje prawa? Byłaś/eś zatrzymana na granicy? Organizujesz się w walce o świat bez granic i poza logiką kapitalizmu? Napisz do nas!

noiiwarszawa@autistici.org

 

***

 

Migration is not a crime” is a self-organized, non-dependent on grants, grassroots group affiliated with the Syrena squat collective. People active in this group have the direct experience of immigration/emigration and/or simply want to break the isolation that is imposed on us, among ethnic and social groups.

We know that migration management in the form of document requirements, the delegalization of people, the juggling of categories (refugee/economic migrant/citizen), racism, nationalism, borders, detention camps, deportation, the border guard and frontex, performs a crucial function in the capitalist economy. It goes in pair with (bogus) debt, supporting dictatorships and economic despotism in peripheral countries. Meanwhile, in the european union managing migration allows for lowering salaries, maintaining wealth and class disparities, and assuring continued profits for business by dividing the working world along a safe (for those in power) race line. Managing migration is, in essence, managing a “foreign work force” in keeping with the current need for cheap labor.

Our strategy is based on building entirely different bonds among people (among ourselves!), based on mutual support and the lack of hierarchy. Our goal? We put it into practice every day, in spite of the poverty and the “divide and conquer” that we are served on the daily.

Currently our goal is to independently publish the book written by our group member, Ekaterina Lemonjava. Help us publish the very first book about resistance in detention camps in Poland by donating here.

We are collecting stories of immigration/emmigration/migration. Were you held at one of the detention camps in Poland? Did you work in bad conditions in Poland/England etc. and decide to fight for your rights? Were you held at the border? Do you organize in the struggle for a world without borders and against the logic of capitalism? Write to us!

noiiwarszawa@autistici.org

Leave a Reply