Zaproszenie na debatę: Głosy migranckie – otwarta debata migrantek z migrant.k.ami

[ENGLISH BELOW]

Głosy migranckie – otwarta debata migrantek z migrant.k.ami

Zapraszamy na niedzielne spotkanie z przedstawicielkami różnych krajów, które opowiedzą o swoich doświadczeniach bycia migrant.k.ami w Polsce oraz o tym, co skłoniło je do opuszczenia swoich krajów. Dowiemy się też, jakie są realne problemy osób zepchnietych do statusu “nielegalnych”. Zastanowimy się wspólnie nad wpajanym obecnie Europejkom i Europejczykom strachem do osób innego pochodzenia jako narzędziem kontroli społecznej i nad tym, co możemy wspólnie zrobić, aby zmienić tę sytuację.

W obliczu “kryzysu migranckiego” (nazwa ta według nas odnosi się nie tyle do ilości osób, które pragną dostać się do Europy, a tego, jak Europa je traktuje i odpowiada na ich potrzeby) “postać uchodźcy” stała się swego rodzaju gorącym tematem. Wciąż odbywają się spotkania mające naświetlić problematykę migrancką, rzadko kiedy jednak w roli panelistek występują same migrantki i migranci. Forma, jaką przybierają tego typu dyskusje, najczęściej zakłada udział jedynie białych obywateli bogatych krajów Europy – zwykle socjologów, dziennikarzy, przedstawicieli NGOsów… a nawet Fronteksu, agendy unijnej precyzyjnie zamykajacej drogę migrant.k.om do Europy. To tzw. “eksperci”, którzy opowiadają o problemach migrantów i migrantek jako rzekomi świadkowie lub część systemu pomocowego “ratującego życie” osób migrujących. W rzeczywistości jednak są oni częścią aparatu opresji i kontroli tworzącego i mnożącego przeszkody przed osobami przybywającymi do Europy.

Dodajmy, że obecnie media zdominowane są przez obraz migranta z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej. W Polsce, w której osób z tych rejonów jest niewiele, pozwala to marginalizować osoby pochodzące z Ukrainy lub krajów Kaukazu – niewidzialne, sprekaryzowane i zdelegalizowane pracowniczki i pracowników, które napędzają gospodarkę kraju jako niewolnicza lub tania siła robocza.

Nie zgadzamy się na kolejne rozprawy o danych grupach i osobach bez ich faktycznego udziału! Rzeczywistymi ekspert.k.ami w sprawach migracji są same te osoby. Migrantki i migranci mają własny głos – przyjdźcie go wysłuchać lub włączyć się w dyskusję z własną historią.

– Grupa No Borders Warszawa

Wydarzenie odbywa się w ramach Dni AntyFrontexowych, organizowanych w Warszawie od 2008 roku. Jesteś ciekaw/a, o co chodzi? Sprawdź tu:
http://migracja.noblogs.org/

Cafe Kryzys
ul. Wilcza 30, Warszawa
Niedziela 22 maja 2016 godzina 17:00
https://www.facebook.com/events/500925313440691/


Migrant voices – open debate

This Sunday, we’re holding a meeting with representatives of various ethnic groups who will share their experiences of being migrants in Poland, and the causes that led them to leave their homelands. We will learn about the kinds of problems faced by those forced into an “illegal” status. Together, we will reconsider the fear of those of different origin which Europeans are currently being fed, as a tool of social control – and what we can do together to change the status quo.

In the face of the “migration crisis” (the name, we think, referring not so much to the amount of people who want to make it to Europe, but rather the way Europe treats them and answers their needs), the “migrant figure” has become a rather uncomfortable hot topic. Numerous panels are organized which aim at shedding light on a scope of migration issues, very rarely, however, involving the migrants themselves as panelists. The form of these debates most often involves participation of white citizens of Europe’s wealthy countries only – usually sociologists, journalists, NGO representatives… or even Frontex, the EU agenda whose job it is to precisely close off the migrants’ ways into Europe. These are the so-called “experts” who tell stories of migrants’ problems as the supposed witnesses, or members of a support system “saving the lives” of those who migrate. In reality, they are part of the oppression and control apparatuses creating and multiplying the obstacles for those coming to Europe.
In addition, media are dominated by images of migrants from Middle East or North Africa. In Poland, where people from those territories are not numerous, this allows for marginalization of large numbers of those originally from Ukraine or the Caucassus – the invisible, precarized and delegalized workers who fuel the country’s economy as forced or underpaid labor.

We say no to consequent debates on specific groups and people, organized without their actual participation! Real experts when it comes to migration are these entities themselves. Migrants have voices of their own – come listen or join the discussion with your own stories.

– No Borders Warsaw

The event is part of AntiFrontex Days organized in Warsaw yearly since 2008. Want to know what that’s about? Look it up here: http://migracja.noblogs.org/

Cafe Kryzys
Sunday, 22 May 2016, 5 PM
Wilcza 30 st, Warsaw
https://www.facebook.com/events/500925313440691/